2018 års pedagogiska pris

Universitetslektor Jörgen Bengtsson vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap tilldelas 2018 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Jörgen Bengtsson utvecklar ständigt sin undervisning. Han testar gärna nya pedagogiska grepp, såsom "flipped classroom", för att aktivera studenterna och utnyttja lärartiden mer effektivt. Jörgen deltar i pedagogiska konferenser för att sprida erfarenheter och inspirera kollegor. I Medfarms pedagogiska råd stimulerar han samarbete mellan kollegor och skapar kontaktytor genom workshops kring ämnesdidaktiska frågor.

Rudbeckmedaljen tilldelas Fred Nyberg

Rudbeckmedaljen tilldelas Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning och seniorprofessor vid institutionen förfarmaceutisk biovetenskap.

Motivering:

Fred Nyberg har inriktat en stor del av sin forskning på att skapa ny kunskap och förståelse av de mekanismer som ligger bakom den mångfald av effekter som missbrukade och vanebildande substanser orsakar på hjärnan. Det övergripande målet har varit att bidra till att lämpliga och förbättrade behandlingsstrategier utvecklas till gagn för samhällets stora grupp av missbrukare. En central aspekt i Nybergs forskningar har varit att kopplingen mellan biokemiska faktorer och drogers effekt på beteenden studeras ingående.

Priset  delas ut i samband med vinterpromotionen 26 januari 2018

Uppsala exploderar av livsviktiga företag

De har varit med om en smärre revolution och vet hur lyckad kombinationen akademiker och entreprenör kan vara. Möt Sara Mangsbo, Evelina Vågesjö och Moa Fransson.

Studierådets Pedagogiska pris till Erika Roman, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Erika Roman undervisar i kursen i farmakologi. Där håller hon i föreläsningarna om smärtfysiologi, centralt verkande analgetika, beteendefarmakologi och försöksdjursvetenskap samt veterinärfarmakologi. Erika är mycket uppskattad av sina studenter för sin sprudlande entuasiasm och engagemang. 

Läs mer

Studierådets pris för studentinflytande till Ingrid Nylander, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Ingrid har som ordförande i GRUFF visat ett otroligt engagemang och genuint intresse för studenternas åsikter. Även i områdesnämnden lyssnar hon och tar alltid farmacistudenternas åsikter i beaktande. Hon är lyhörd för studenternas synpunkter och arbetar aktivt i alla forum hon är engagerad i för att få studentinflytande. Ingrid ser alltid till att det finns studentrepresentation och frågar specifikt efter studenternas åsikter. Hon arbetar outtröttligt för att förbättra studenters situation både för farmacistudenter och för studenter på hela vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Läs mer

Studierådets särskilda pris för studentbemötande till Frida Moqvist, Agneta Freijs och Lena Klarén

Få kurser är så genomarbetade, verklighetsförankrade och pedagogiska som kurserna i farmakoterapi. Från grundkurs till kurserna på avancerad nivå undervisar de kursansvariga med ett engagemang och ett intresse för ämnet som inte går någon student förbi. Samtliga lärare på kurserna är tålmodiga, tar sig tid att svara på frågor, förklara på olika sätt både en, två och tre gånger tills att alla verkligen förstått och de lär ut för att förbereda studenterna på verkligheten och inte enbart för att klara en tenta.

Läs mer

Spännande läkemedelsforskning och en bred utbildning av framtidens apotekare och receptarier!

Vår institution tillhör landets enda farmaceutiska fakultet och vi bedriver forskning och forskarutbildning om läkemedel inom en rad olika biovetenskapliga ämnesområden. Vi utbildar även framtidens apotekare och receptarier. De kunskaper våra studenter får med sig från utbildningen kommer att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort.

Läkemedelsforskning är ett av Uppsala universitets profilområden. Vi erbjuder en internationell och stimulerande arbetsmiljö där forskare, lärare, doktorander, gästforskare, studenter, teknisk/administrativ personal kan arbeta tillsammans för att bidra till ökad kunskap om framtidens läkemedel. Forskningen utförs av nio forskargrupper som arbetar inom ett mycket brett fält - från molekylnivå till populationsnivå och inom flera olika discipliner. Institutionen är centralt belägen inom Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) och har totalt ca 110 medarbetare samt stipendiater och gästforskare från olika länder.

Vill du veta mera om vår forskning? Klicka på Forskning
Vill du veta mera om våra utbildningar inom läkemedelsområdet? Klicka på Utbildning

 

Se alla våra doktorsavhandlingar