Nyheter

Uppsala exploderar av livsviktiga företag

De har varit med om en smärre revolution och vet hur lyckad kombinationen akademiker och entreprenör kan vara. Möt Sara Mangsbo, Evelina Vågesjö och Moa Fransson.

Studierådets Pedagogiska pris till Erika Roman, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Erika Roman undervisar i kursen i farmakologi. Där håller hon i föreläsningarna om smärtfysiologi, centralt verkande analgetika, beteendefarmakologi och försöksdjursvetenskap samt veterinärfarmakologi. Erika är mycket uppskattad av sina studenter för sin sprudlande entuasiasm och engagemang. 

Läs mer

Studierådets pris för studentinflytande till Ingrid Nylander, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Ingrid har som ordförande i GRUFF visat ett otroligt engagemang och genuint intresse för studenternas åsikter. Även i områdesnämnden lyssnar hon och tar alltid farmacistudenternas åsikter i beaktande. Hon är lyhörd för studenternas synpunkter och arbetar aktivt i alla forum hon är engagerad i för att få studentinflytande. Ingrid ser alltid till att det finns studentrepresentation och frågar specifikt efter studenternas åsikter. Hon arbetar outtröttligt för att förbättra studenters situation både för farmacistudenter och för studenter på hela vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Läs mer

Studierådets särskilda pris för studentbemötande till Frida Moqvist, Agneta Freijs och Lena Klarén

Få kurser är så genomarbetade, verklighetsförankrade och pedagogiska som kurserna i farmakoterapi. Från grundkurs till kurserna på avancerad nivå undervisar de kursansvariga med ett engagemang och ett intresse för ämnet som inte går någon student förbi. Samtliga lärare på kurserna är tålmodiga, tar sig tid att svara på frågor, förklara på olika sätt både en, två och tre gånger tills att alla verkligen förstått och de lär ut för att förbereda studenterna på verkligheten och inte enbart för att klara en tenta.

Läs mer

Hierarkisk analys av bilddata i tid och rum

Ola Spjuth (medsökande) vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap ingår i en grupp som leds av professor Carolina Wählby (huvudsökande) som nyligen fick 29 miljoner kronor över 5 år i projektmedel från stiftelsen för strategisk forskning (SSF). Projektets titel är ”Hierarkisk analys av bilddata i tid och rum”. En kort beskrivning av projektet: Vid analys av bilddata så är den värdefulla informationen ofta glest utspridd och den ständigt ökande hastighet med vilken data insamlas resulterar i datavolymer som ofta överskrider de beräkningsresurser som finns tillgängliga. I projektet vill man utveckla beräkningseffektiva mått för databeskrivning, konfidensdriven maskininlärning för bestämning av vetenskaplig relevans, och ett ramverk för intelligenta informationshierarkier som kan distribuera data till beräkningsresurser och lagringsalternativ. Man kommer då att fokusera på mikroskopidata och arbeta med tre specifika områden där bildinsamling resulterar i datavolymer svåra att hantera med dagens beräkningsresurser, nämligen (i) storskaliga tidsstudier av dynamiken hos celler och läkemedelsvesiklar i samarbete med Astra Zeneca, (ii), nanometer-upplöst transmissionselektronmikroskopi i samarbete med Vironova AB, och (iii) multimodal digital patologi i samarbete med forskare vid SciLifeLab Sverige.

Rosenönpriset till Elin Svensson

Rosenönpriset är ett pris som delas ut till årets bästa doktorsavhandling framlagd vid ett svenskt universitet inom områdena läkemedelsmetabolism, farmakokinetik och/eller farmakodynamik.
Elin Svensson har fått 2016 års Rosenönpris för med motivering:
Elin Svensson har presenterat en avhandling “Pharmacometric Models to Improve Treatment of Tuberculosis” av mycket hög kvalité och uppvisat en mycket god förmåga att förmedla vetenskap och resultat. Elin Svensson har lagt fram en bred och gedigen avhandling  där farmakometriska metoder har använts för att förbättra behandlingen av tuberkulos. Avhandlingen har visat på styrkor med modellering på befintliga data och möjligheterna att individanpassa behandlingar.
 
Priset kommer delas ut formellt under 2017 års 14th Symposium in Pharmacokinetics and Drug Metabolism” i Göteborg 29-30 mars.
 
Priset delas ut av Sektionen för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism, Apotekarsocieteten.

Spännande läkemedelsforskning och en bred utbildning av framtidens apotekare och receptarier!

Vår institution tillhör landets enda farmaceutiska fakultet och vi bedriver forskning och forskarutbildning om läkemedel inom en rad olika biovetenskapliga ämnesområden. Vi utbildar även framtidens apotekare och receptarier. De kunskaper våra studenter får med sig från utbildningen kommer att bidra till en förbättrad och säkrare läkemedelsanvändning och gynna såväl enskilda patienter som samhället i stort.

Läkemedelsforskning är ett av Uppsala universitets profilområden. Vi erbjuder en internationell och stimulerande arbetsmiljö där forskare, lärare, doktorander, gästforskare, studenter, teknisk/administrativ personal kan arbeta tillsammans för att bidra till ökad kunskap om framtidens läkemedel. Forskningen utförs av nio forskargrupper som arbetar inom ett mycket brett fält - från molekylnivå till populationsnivå och inom flera olika discipliner. Institutionen är centralt belägen inom Uppsala Biomedicinska Centrum (BMC) och har totalt ca 110 medarbetare samt stipendiater och gästforskare från olika länder.

Vill du veta mera om vår forskning? Klicka på Forskning
Vill du veta mera om våra utbildningar inom läkemedelsområdet? Klicka på Utbildning

 

Se alla våra doktorsavhandlingar